Χωρίς κατηγορία

Αρ. 9,2


Αρ. 9,2

εἶπον καὶ ποιείτωσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὸ πάσχα καθ᾿ ὥραν αὐτοῦ·

Αρ. 9,2

“ειπέ να τελέσουν οι Ισραηλίται το Πασχα στον καθωρισμένον χρόνον, δηλαδή