Χωρίς κατηγορία

Αρ. 6,24


Αρ. 6,24

εὐλογήσαι σε Κύριος καὶ φυλάξαι σε·

Αρ. 6,24

Είθε να σε ευλογήση και να σε διαφυλάξη ο Κυριος !