Χωρίς κατηγορία

Αρ. 5,5


Αρ. 5,5

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 5,5

Ωμιλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·