Χωρίς κατηγορία

Αρ. 4,38


Αρ. 4,38

καὶ ἐπεσκέπησαν υἱοὶ Γεδσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν,

Αρ. 4,38

Εγένετο αρίθμησις των υιών Γεδσών κατά τους δήμους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας.