Χωρίς κατηγορία

Αρ. 4,29


Αρ. 4,29

οἱ υἱοὶ Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν, κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν ἐπισκέψασθε αὐτούς,

Αρ. 4,29

Αριθμήσατε τους υιούς Μεραρί κατά τους δήμους αυτών, κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των,