Χωρίς κατηγορία

Αρ. 4,17


Αρ. 4,17

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων·

Αρ. 4,17

Ωμίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και Ααρών λέγων·