Χωρίς κατηγορία

Αρ. 4,1


Αρ. 4,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων·

Αρ. 4,1

Ωμίλησεν ο Κυριος στον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·