Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,41


Αρ. 3,41

καὶ λήψῃ τοὺς Λευίτας ἐμοί, ἐγὼ Κύριος, ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ τὰ κτήνη τῶν Λευιτῶν ἀντὶ πάντων τῶν πρωτοτόκων ἐν τοῖς κτήνεσι τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

Αρ. 3,41

Θα λάβης και θα αφιερώσης εις εμέ τους Λευΐτας- εγώ είμαι ο Κυριος που διατάσσω- αντί όλων των πρωτοτόκων των Ισραηλιτών και τα ζώα των Λευϊτών αντί όλων των πρωτοτόκων, που έχουν γεννηθή από τα ζώα των Ισραηλιτών”.