Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,37


Αρ. 3,37

καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ τὰς βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς πασσάλους καὶ τοὺς κάλους αὐτῶν.

Αρ. 3,37

δια τους στύλους της αυλής κύκλω, δια τας βάσεις αυτών, τους πασσάλους και τα σχοινία των.