Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,25


Αρ. 3,25

καὶ ἡ φυλακὴ υἱῶν Γεδσὼν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου· ἡ σκηνὴ καὶ τὸ κάλυμμα, καὶ τὸ κατακάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου

Αρ. 3,25

Από τους υιούς του Γεδσών εφυλάσσοντο εκ της Σκηνής του Μαρτυρίου, αυτή αύτη η Σκηνή, το κάλυμμά της, το παραπέτασμα το επί της θύρας της Σκηνής του Μαρτυρίου,