Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,20


Αρ. 3,20

καὶ υἱοὶ Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν· Μοολὶ καὶ Μουσί. οὗτοί εἰσι δῆμοι τῶν Λευιτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.

Αρ. 3,20

Οι υιοί του Μεραρί με τους ομωνύμους δήμους των ήσαν, ο Μοολί και ο Μουσί. Αυτοί είναι οι δήμοι των Λευϊτών κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας των.