Χωρίς κατηγορία

Αρ. 3,15


Αρ. 3,15

ἐπίσκεψαι τοὺς υἱοὺς Λευὶ κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν, κατὰ συγγενείας αὐτῶν· πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ἐπισκέψασθε αὐτούς.

Αρ. 3,15

“κάμε επιθεώρησιν και αρίθμησιν της φυλής Λευϊ κατά τους πατριαρχικούς αυτών οίκους, κατά δήμους, κατά συγγενείας. Καταγράψατε και αριθμήσατε παν άρρεν τέκνον των από ενός μηνός και άνω”.