Χωρίς κατηγορία

Αρ. 2,20


Αρ. 2,20

καὶ οἱ παρεμβάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Μανασσῆ, καὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ υἱὸς Φαδασσούρ·

Αρ. 2,20

Πλησίον της φυλής Εφραίμ θα στρατοπεδεύη η φυλή του Μανασσή. Αρχων της φυλής αυτής ήτο ο Γαμαλιήλ, υιός Φαδασσούρ.