Χωρίς κατηγορία

Αρ. 15,1


Αρ. 15,1

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 15,1

Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν·