Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,48


Αρ. 1,48

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Αρ. 1,48

διότι ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·