Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,2


Αρ. 1,2

λάβετε ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς Ἰσραὴλ κατὰ συγγενείας, κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, κατ᾿ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν.

Αρ. 1,2

“συ και ο Ααρών να κάμετε απογραφήν όλου του λαού των Ισραηλιτών κατά τας φυλάς και κατά τας πατριαρχικάς οικογενείας αυτών και αριθμήσατε κατ’ άτομον αυτούς.