Χωρίς κατηγορία

Αρ. 1,13


Αρ. 1,13

τῶν Ἀσήρ, Φαγαϊὴλ υἱὸς Ἐχράν·

Αρ. 1,13

Από την φυλήν του Ασήρ, ο Φαγαϊήλ ο υιός του Εχράν.