Χωρίς κατηγορία

Αρ. 10,28


Αρ. 10,28

αὗται αἱ στρατιαὶ υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐξῇραν σὺν δυνάμει αὐτῶν.

Αρ. 10,28

Αυτά ήσαν τα στρατοπεδευμένα τιμήματα των Ισραηλιτών και κατ’ αυτήν την σειράν εξεκίνησαν με όλας τας στρατιωτικάς των δυνάμεις.