Χωρίς κατηγορία

Αποκ. 21,7


Αποκ. 21,7

ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.

Αποκ. 21,7

Ο νικητής στον αγώνα της πίστεως και της αρετής θα αποκτήση τα αγαθά αυτά, και θα είμαι δι’ αυτόν Θεός και αυτός θα είναι δι’ εμέ υιός.