Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,4


Αμ. 6,4

οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά,

Αμ. 6,4

Σεις, οι οποίοι κοιμάσθε επάνω εις κλίνας πολυτελείς, ελεφαντίνας και κατασπαταλάτε χρήματα δια στρωμνάς και πολυτελή σκεπάσματα· σεις, οι οποίοι τρώγετε εκλεκτά ερίφια από τα ποίμνια και μοσχάρια γάλακτος από τας αγέλας των βοών.