Χωρίς κατηγορία

Αμ. 6,10


Αμ. 6,10

καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι, καὶ λήψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου· καὶ ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας· εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί;

Αμ. 6,10

Θα απομείνουν όμως κάτι ολίγοι συγγενείς, οι οποίοι θα έλθουν να παραλάβουν αυτούς και να τους θάψουν. Βιάζοντες τους εαυτούς των θα μεταφέρουν τα οστά από τον οίκον προς ενταφιασμόν. Και εάν κανείς ερωτήση αυτούς, οι οποίοι ευρίσκονται μέσα στο σπίτι, μήπως υπάρχει κανείς άλλος η τίποτε άλλο μαζή σου;