Χωρίς κατηγορία

Αμ. 5,13


Αμ. 5,13

διὰ τοῦτο ὁ συνίων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται, ὅτι καιρὸς πονηρῶν ἐστιν.

Αμ. 5,13

Λογω αυτής της πωρώσεώς σας, ο συνετός κατά τον καιρόν εκείνον θα τηρή σιωπήν, διότι είναι εποχή επικρατήσεως των πονηρών.