Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,6


Αμ. 4,6

καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν· καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει Κύριος.

Αμ. 4,6

Δι’ αυτό και εγώ θα σας τιμωρήσω· στους κατοίκους όλων των πόλεών σας θα στείλω μούδιασμα των οδόντων δια την έλλειψιν άρτων από όλους τους τόπους σας. Και όμως σεις δεν επεστρέψατε εν μετανοία προς εμέ, λέγει ο Κυριος.