Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,5


Αμ. 4,5

καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον καὶ ἐπεκαλέσαντο ὁμολογίας. ἀπαγγείλατε ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, λέγει Κύριος.

Αμ. 4,5

Οι ιερείς σας ανέγνωσαν έξω τον νόμον και προεκάλεσαν τας ομολογίας της πίστεώς σας εις τα είδωλα. Σεις, οι προφήται, διαλαλήσατε, ότι αυτάς τας ασεβείας ηγάπησαν οι Ισραηλίται”, λέγει ο Κυριος.