Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,13


Αμ. 4,13

διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν χριστὸν αὐτοῦ, ποιῶν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς γῆς· Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.

Αμ. 4,13

Διότι εγώ είμαι εκείνος, ο οποίος ενισχύω ισχυράν την βροντήν ανάμεσα στον αέρα, δημιουργώ ανέμους και αναγγέλλω στους ανθρώπους άρχοντα χρισθέντα από εμέ. Εγώ είμαι εκείνος, που φέρω την ανατολήν και στέλλω την ομίχλην. Εγώ επιβαίνω εις τας υψηλάς κορυφάς των ορέων της γης. Το όνομά μου είναι Κυριος, ο Θεός, ο Παντοκράτωρ”.