Χωρίς κατηγορία

Αμ. 4,12


Αμ. 4,12

διὰ τοῦτο οὕτως ποιήσω σοι, Ἰσραήλ· πλὴν ὅτι οὕτως ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸν Θεόν σου, Ἰσραήλ.

Αμ. 4,12

Δια την πώρωσιν της καρδίας σας, ω Ισραηλίται, τέτοιες τιμωρίες θα αποστείλω εναντίον σας. Και όταν θα επέρχωνται αλλεπάλληλοι αι τιμωρίαι εναντίον σου, ετοιμάσου, Ισραηλιτικέ λαέ, να επικαλεσθής Κυριον τον Θεόν σου.