Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,3


Αμ. 3,3

εἰ πορεύσονται δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καθόλου, ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν ἑαυτούς;

Αμ. 3,3

Είναι δυνατόν να βαδίζουν μαζή δύο άνθρωποι, εάν προηγουμένως δεν έχουν γνωρισθή;