Χωρίς κατηγορία

Αμ. 3,14


Αμ. 3,14

διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν ἐκδικῶ ἀσεβείας τοῦ Ἰσραὴλ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκδικήσω ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια Βαιθήλ, καὶ κατασκαφήσεται τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πεσοῦνται ἐπὶ τὴν γῆν·

Αμ. 3,14

Διότι κατά την τρομεράν εκείνην ημέραν, όταν θα αποστείλω τας δικαίας τιμωρίας εναντίον του ισραηλιτικού λαού δια τας ασεβείας του, θα τιμωρήσω και την Βαιθήλ δια τα ειδωλολατρικά της θυσιαστήρια· θα καταστραφούν και θα πέσουν ερείπια εις την γην τα θυσιαστήρια.