Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ ἅλας τῆς γῆς, ποὺ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴ δύναμή του. Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς του κόσμου (Μάτθ. 5:13-14), ποὺ μένει στὴν ἀνατολὴ καὶ λάμπει παντοῦ, ποὺ φωτίζει αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὸ σκοτάδι, ποὺ καίει χωρὶς ξύλα. Τὸ λυχνάρι εἶναι ὁ Χριστός, καὶ λυχνοστάτης ὁ Πέτρος, καὶ λάδι ἡ χορηγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 • !

  Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ δὲν κρατᾶτε σακκούλι (Μάτθ. 10:9-10) καὶ ὅμως γεμίσατε μὲ πλοῦτο ὅλη τὴν οἰκουμένη· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε περιττὸ ραβδί, καὶ ὅμως διώξατε τοὺς λύκους ἀπὸ παντοῦ· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε δεύτερο χιτῶνα, καὶ ὅμως ντύθηκαν ἀπό σᾶς βασιλιᾶδες· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε διπλᾶ ὑποδήματα, καὶ ὅμως ταράξατε τὴ γῆ μὲ τίς πορεῖες σας καὶ οἱ νεφέλες ἔτρεχαν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σας. Οἱ Ἄγγελοι ἔδειχναν τὸ δρόμο, τακτοποιῶντας τον, ἡ θάλασσα ἐπίσης καθὼς βαδίζατε στὴν ἐπιφάνειά της σᾶς κρατοῦσε σὰν πλοῖα ἱστιοφόρα. Ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε ἀσημένια νομίσματα στὴ ζώνη σας, καὶ δὲν εἶχε τὸ βαλάντιό σας χρυσάφι, ὅμως δανείζατε ἀπὸ τὸ σακκούλι σας πολλὰ στοὺς χωλοὺς· καὶ ὅταν ἄγγιξε ὁ τυφλὸς τὴ ζώνη σας, ἄρχισε νὰ μετρᾷ τὴν πάροδο τῶν ἡμερῶν, καὶ νὰ ὑπολογίζει μὲ τὰ μάτια του τὸν ἥλιο, καὶ νὰ δείχνει μὲ τὸ δάχτυλό του τὰ ἀστέρια, κάτι ποὺ προηγουμένως δὲν τὸ γνώριζε.

 • !

  Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο (Χριστὸ), καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ λίθο τόσους πολλοὺς βασιλικοὺς νυφικοὺς θαλάμους ἀνυψώσατε, τόσες πολλὲς ἐκκλησίες ἀνοικοδομήσατε ἐπάνω στὴ γῆ, ὅμοιες μὲ οὐρανούς, τόσα πολλὰ θυσιαστήρια θεμελιώσατε γιὰ τὴ θυσία ποὺ γεννᾷ τὴ ζωή.

Ἐγκώμιο στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους

 

30 Ιουνίου - Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Χαίρετε, ἅγιοι Ἀπόστολοι, βασιλεῖς τοῦ Χριστοῦ· διότι σ’ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπουράνια καὶ τὴν ἐπίγεια βασιλεία. Σᾶς ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ κυβερνᾶτε καὶ νὰ φροντίζετε καὶ τοὺς δυὸ θρόνους, θέλοντας ἀπὸ τὴ μιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κληρονομιὰ τῆς ἐπίγειας βασιλείας, ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀστράψει ἡ δόξα, νὰ πλεονάσει ἡ ὀμορφιά, νὰ φανερωθεῖ τὸ φῶς, νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ μυστήρια, νὰ κηρυχθεῖ ἡ δύναμη τῆς ἐπουράνιας βασιλείας.

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ ἅλας τῆς γῆς, ποὺ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴ δύναμή του. Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς του κόσμου (Μάτθ. 5:13-14), ποὺ μένει στὴν ἀνατολὴ καὶ λάμπει παντοῦ, ποὺ φωτίζει αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὸ σκοτάδι, ποὺ καίει χωρὶς ξύλα. Τὸ λυχνάρι εἶναι ὁ Χριστός, καὶ λυχνοστάτης ὁ Πέτρος, καὶ λάδι ἡ χορηγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς του κόσμου, στὸ ὁποῖο ὑποχωρεῖ ἡ νύχτα ὅλη· ποὺ δὲν τὸ σκιάζει ἡ νεφέλη, δὲν τὸ ἀντιμάχεται ἡ καταιγίδα, οὔτε ἡ λαίλαπα τὸ πλησιάζει, ἀπεναντίας φωτίζονται μ’ αὐτὸ τὰ σκοτάδια ποὺ ἔχουμε μέσα μας, φανερώνονται τὰ κρυφά, διασαφηνίζονται τὰ ἀσαφῆ, καθαρίζονται οἱ λογισμοί.

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε οἱ σφραγιστὲς τῶν ἱερέων (1), οἱ ἐκπαιδευτὲς τῶν διδασκάλων, οἱ ψαρᾶδες τῶν ἐθνῶν, οἱ κήρυκες τῶν λαῶν, οἱ παιδαγωγοὶ τῶν δικαίων, οἱ πλύντες τῶν ἁμαρτωλῶν, οἱ σφάκτες τῆς ἁμαρτίας, οἱ φωτιστὲς τῶν ἀπίστων, οἱ ἀνίκητοι φύλακες, οἱ δραστήριοι ἔμποροι.

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε οἱ χαλκουργοὶ καὶ τῆς δικῆς μου φωνῆς, οἱ χορηγοὶ τῆς ἁμαρτωλῆς γλώσσας μου, οἱ ἐνδυναμωτὲς τῆς ἀδυναμίας μου, οἱ γυμναστὲς τῆς παρρησίας μου, οἱ τεχνῖτες τῶν λόγων μου.

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ δὲν κρατᾶτε σακκούλι (Μάτθ. 10:9-10) καὶ ὅμως γεμίσατε μὲ πλοῦτο ὅλη τὴν οἰκουμένη· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε περιττὸ ραβδί, καὶ ὅμως διώξατε τοὺς λύκους ἀπὸ παντοῦ· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε δεύτερο χιτῶνα, καὶ ὅμως ντύθηκαν ἀπό σᾶς βασιλιᾶδες· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε διπλᾶ ὑποδήματα, καὶ ὅμως ταράξατε τὴ γῆ μὲ τίς πορεῖες σας καὶ οἱ νεφέλες ἔτρεχαν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σας. Οἱ Ἄγγελοι ἔδειχναν τὸ δρόμο, τακτοποιῶντας τον, ἡ θάλασσα ἐπίσης καθὼς βαδίζατε στὴν ἐπιφάνειά της σᾶς κρατοῦσε σὰν πλοῖα ἱστιοφόρα. Ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε ἀσημένια νομίσματα στὴ ζώνη σας, καὶ δὲν εἶχε τὸ βαλάντιό σας χρυσάφι, ὅμως δανείζατε ἀπὸ τὸ σακκούλι σας πολλὰ στοὺς χωλοὺς· καὶ ὅταν ἄγγιξε ὁ τυφλὸς τὴ ζώνη σας, ἄρχισε νὰ μετρᾷ τὴν πάροδο τῶν ἡμερῶν, καὶ νὰ ὑπολογίζει μὲ τὰ μάτια του τὸν ἥλιο, καὶ νὰ δείχνει μὲ τὸ δάχτυλό του τὰ ἀστέρια, κάτι ποὺ προηγουμένως δὲν τὸ γνώριζε.

Χαίρετε, οἱ ἐμποδιστὲς τοῦ Διαβόλου καὶ οἱ ἀνατροπεῖς τῶν δαιμόνων· οἱ καθαιρέτες τῆς πλάνης· ἐσεῖς ποὺ ἀφαιρέσατε τὴν ἀπάτη ἀπὸ τίς ψυχὲς· ποὺ τὰ μαντήλια σας (Πράξ. 19:12) μιμοῦνται τίς ἄκρες τῶν ἐνδυμάτων τοῦ Κυρίου· ποὺ οἱ σκιές σας πραγματοποίησαν πολλὲς καὶ διάφορες θεραπεῖες (Πράξ. 5:15) στὶς πόλεις καὶ στὶς χῶρες.

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸ θησαυρὸ τὸν κρυμμένο στὸ χωράφι (Μάτθ. 13:44)· ἐσεῖς ποὺ δείξατε στὴ γυναῖκα τὴ δραχμὴ ποὺ ἔχασε (Λούκ. 15:9)· ἐσεῖς ποὺ προσκομίσατε στὸν Χριστὸ διπλᾶ τὰ τάλαντα τοῦ κηρύγματος, τά ὁποῖα σᾶς ἐμπιστεύθηκε· ἐσεῖς ποὺ ρίξατε στὸ βυθὸ τῆς οἰκουμένης τὸ δίχτυ, καὶ ἔπιασε κάθε λογῆς ψάρια· ἐσεῖς ποὺ πιάσατε ψάρια, μὲ τά ὁποῖα, καὶ ὡς τώρα ἀκόμη δειπνῶντας στὸν οὐρανὸ ὁ Βασιλιᾶς, εὐφραίνεται· ἐσεῖς ποὺ διδάξατε τὴ σοφὴ γυναῖκα νὰ ἀνακατώσει τὰ τρία σάτα ἀλεύρι καὶ νὰ κάνει μία ζύμη (Μάτθ. 13:33· Λούκ. 13:21)· ἐσεῖς ποὺ ἀφαιρέσατε τοὺς φράχτες καὶ ἀναγκάσατε τοὺς περαστικοὺς καὶ ἀναζητήσατε τίς ἐρήμους καὶ γεμίσατε μὲ καλεσμένους τους θαλάμους τοῦ γάμου τοῦ Νυμφίου (Λούκ. 14:23).

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο (Χριστὸ), καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ λίθο τόσους πολλοὺς βασιλικοὺς νυφικοὺς θαλάμους ἀνυψώσατε, τόσες πολλὲς ἐκκλησίες ἀνοικοδομήσατε ἐπάνω στὴ γῆ, ὅμοιες μὲ οὐρανούς, τόσα πολλὰ θυσιαστήρια θεμελιώσατε γιὰ τὴ θυσία ποὺ γεννᾷ τὴ ζωή.

(1) Ἀναφέρεται στὴν ἐξουσία τῶν Ἀποστόλων νὰ ἐπικυρώνουν μὲ τὴ σφραγῖδα τῆς χειροτονίας τὸ ἀξίωμα τῆς ἱεροσύνης.