Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ἡ σιωπηλὴ Μητέρα
  ἀκούει τοὺς ὕμνους καὶ τὴν ψαλμωδία
  τῆς Μεγάλης πρὸς Αὐτὴν Παράκλησης.

  Λόγια σπουδαῖα, δοξαστικά, πανίσχυρα,
  τῆς ἀσθενοῦς ἀνθρώπινης ἱκεσίας.

Στὸ εἰκονοστάσι

Σεμνὴ καὶ αὐστηρότατη, ὡς πρέπει

στὴ μέγιστη δόξα της,

ἀκόμα τὴν ἀδεξιότητα κρατοῦσα παιδίσκης,

ἐνῶ κάθεται στὸ θρονὶ

καὶ στὴν ἀγκάλην ἔχει

Παιδίον νέον τῶν πρὸ Αἰώνων Θεόν,

μεγαλομάτα, ἡ σιωπηλὴ Μητέρα

ἀκούει τοὺς ὕμνους καὶ τὴν ψαλμωδία

τῆς Μεγάλης πρὸς Αὐτὴν Παράκλησης.

 

Λόγια σπουδαῖα, δοξαστικά, πανίσχυρα,

τῆς ἀσθενοῦς ἀνθρώπινης ἱκεσίας.