Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆ­ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι Δεσποτική ἑορτή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκο­πό νά ἀναδείξει τήν ἐκούσια συμμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στό Μω­σαϊκό Νόμο ἄν καί δέν χρειαζόταν. Ὁ Κύριος ὑπομένει Περιτομή κατά τό τυπικό τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας, κυρίως γιά νά ὑπο­γραμμίσει ὅτι σαρκώθηκε πραγματικά κι ὄχι φαινομενικά, γι’ αὐτό καί «ὑπομένει σαρκός τήν Περιτομήν». Χρειαζόταν νά περι­ταμεῖ; Ὄχι, γι’ αὐτό καί συμμορφούμενος πρός τόν Νόμο τόν κα­ταργεῖ, δείχνοντας ὅτι πολλές φορές ἡ τήρηση τοῦ Νόμου σημα­σιοδοτεῖ καί τήν ὑπέρβασή του καθώς τόν ἀναδεικνύει περιττό. Ὁ Χριστός περιτέμνεται γιά νά ἀποδείξει ὅτι «μετέχει τῆς ἀν­θρωπίνης φύσεως» καί συνάμα γιά νά καταδείξει ὅτι ἡ πρακτική αὐτή δέν προσθέτει τίποτε στήν ὑπόθεση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν­θρώπου. Πλέον ἄλλο εἶναι τό σύμβολο τῆς Καινῆς Διαθήκης πού συνάπτει ὁ Θεός μέ τό λαό Του, τό ἴδιο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Κάνει ὅμως, καί κάτι ἄλλο. Συμμορφώνεται στήν πα­ράδοση τοῦ Ἰσραήλ, γιά νά ἀποδειχθεῖ ἀκόμη βαρύτερη καί πε­ρισσότερο ἀπαράδεκτη ἡ ἀπόρριψή Του ἀπό τό λαό πού ὑποτίθε­ται Τόν ἀνέμενε.

 • !

  Ἡ Ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου δέν συνηθίζεται στήν Ὀρθοδο­ξία νὰ συνεορτάζεται μὲ δεσποτική ἑορτή. Εἶναι πρωτοφανές αὐτό πού συμβαίνει σήμερα, νά συμπί­πτουν ἠ Ἑορτή τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ καί ἡ Ἑορτή τοῦ εὐλογημέ­νου Πλάσματός του, τοῦ Μεγάλου Ἁγίου! Γιατί συμβαίνει αὐτό; Γιατί ὁ Βασίλειος εἶναι Μέγας! Γιατί κατέκτησε τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τόσο βαθειά καί πλατειά ὥστε ἡ Θεολογία του νά εἶναι ἡ ἐκτενέστερη ἑρμηνεία τῆς ἀποκεκαλυμένης Ἀλήθει­ας, ὅπως μᾶς τήν γνώρισε τό ἀψευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνον ὁ βίος του, ἀλλά καί τά συγγράμματά του καί ἡ θεολογική παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου, τόν καθιστοῦν μοναδικό στήν Ὀρθο­δοξία, γι’ αὐτό καί ἄξιο τοῦ προσδιορισμοῦ «Μέγας»! Εἶναι ὁ Θε­ολόγος πού μᾶς ἀποκαλύπτει τή Χάρη πολύ ἐκτενέστερα καί πο­λύ πιό κατανοητά ἀπό τόν καθένα. Γι’ αὐτό καί δέν μετατίθεται ἠ μνήμη του! Γιατί ἑρμηνεύει τή Χάρη στόν κόσμο σχεδόν ἰσάξια μέ Ἐκεῖνον πού τήν ἀποκαλύπτει!

 • !

  Ὁ συνεορτασμός τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς καί τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου συμβολίζουν μέ τόν πλέον εὔγλωττο τρόπο τή συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτό καί εἶναι ἡ πρόκληση ὄχι μόνο γιά τήν καινούργια χρονιά, ἀλλά γιά τήν κάθε χρονιά. Νά συνεργαστοῦμε μέ τό Θε­ό, ὥστε ὅλα νά γίνουν καλά καί ἅγια, εὐλογημένα καί ὠφέλιμα.

Μήνυμα γιὰ τὴν πρώτη τοῦ ἔτους 2020

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,

«Καί νέον ἔτος ἀριθμεῖ ἡ τοῦ Χριστοῦ Περιτομή καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Βασιλείου» (Παραδοσιακά Κάλαντα).

Στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει δύο ὁρόσημα, τά ὁποῖα μέ τό δικό τους μοναδικό τρόπο, δίνουν ἕναν ξεχωριστό τόνο καί μήνυμα στήν ἡμέρα.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ Περιτομή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆ­ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δεσποτική ἑορτή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκο­πό νά ἀναδείξει τήν ἐκούσια συμμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στό Μω­σαϊκό Νόμο ἄν καί δέν χρειαζόταν. Ὁ Κύριος ὑπομένει Περιτομή κατά τό τυπικό τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας, κυρίως γιά νά ὑπο­γραμμίσει ὅτι σαρκώθηκε πραγματικά κι ὄχι φαινομενικά, γι’ αὐτό καί «ὑπομένει σαρκός τήν Περιτομήν». Χρειαζόταν νά περι­ταμεῖ; Ὄχι, γι’ αὐτό καί συμμορφούμενος πρός τόν Νόμο τόν κα­ταργεῖ, δείχνοντας ὅτι πολλές φορές ἡ τήρηση τοῦ Νόμου σημα­σιοδοτεῖ καί τήν ὑπέρβασή του καθώς τόν ἀναδεικνύει περιττό. Ὁ Χριστός περιτέμνεται γιά νά ἀποδείξει ὅτι «μετέχει τῆς ἀν­θρωπίνης φύσεως» καί συνάμα γιά νά καταδείξει ὅτι ἡ πρακτική αὐτή δέν προσθέτει τίποτε στήν ὑπόθεση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν­θρώπου. Πλέον ἄλλο εἶναι τό σύμβολο τῆς Καινῆς Διαθήκης πού συνάπτει ὁ Θεός μέ τό λαό Του, τό ἴδιο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Κάνει ὅμως, καί κάτι ἄλλο. Συμμορφώνεται στήν πα­ράδοση τοῦ Ἰσραήλ, γιά νά ἀποδειχθεῖ ἀκόμη βαρύτερη καί πε­ρισσότερο ἀπαράδεκτη ἡ ἀπόρριψή Του ἀπό τό λαό πού ὑποτίθε­ται Τόν ἀνέμενε.

 

\"\"
Τό δεύτερο εἶναι ἡ Ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου! Δέν συνηθίζεται στήν Ὀρθοδο­ξία σέ ἡμέρα πού ἑορτάζεται δεσποτική ἑορτή νά συνεορτάζεται Ἅγιος. Εἶναι πρωτοφανές αὐτό πού συμβαίνει σήμερα, νά συμπί­πτουν ἠ Ἑορτή τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ καί ἡ Ἑορτή τοῦ εὐλογημέ­νου Πλάσματός του, τοῦ Μεγάλου Ἁγίου! Γιατί συμβαίνει αὐτό; Γιατί ὁ Βασίλειος εἶναι Μέγας! Γιατί κατέκτησε τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τόσο βαθειά καί πλατειά ὥστε ἡ Θεολογία του νά εἶναι ἡ ἐκτενέστερη ἑρμηνεία τῆς ἀποκεκαλυμένης Ἀλήθει­ας, ὅπως μᾶς τήν γνώρισε τό ἀψευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνον ὁ βίος του, ἀλλά καί τά συγγράμματά του καί ἡ θεολογική παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου, τόν καθιστοῦν μοναδικό στήν Ὀρθο­δοξία, γι’ αὐτό καί ἄξιο τοῦ προσδιορισμοῦ «Μέγας»! Εἶναι ὁ Θε­ολόγος πού μᾶς ἀποκαλύπτει τή Χάρη πολύ ἐκτενέστερα καί πο­λύ πιό κατανοητά ἀπό τόν καθένα. Γι’ αὐτό καί δέν μετατίθεται ἠ μνήμη του! Γιατί ἑρμηνεύει τή Χάρη στόν κόσμο σχεδόν ἰσάξια μέ Ἐκεῖνον πού τήν ἀποκαλύπτει!

Ὁ συνεορτασμός τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς καί τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου συμβολίζουν μέ τόν πλέον εὔγλωττο τρόπο τή συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτό καί εἶναι ἡ πρόκληση ὄχι μόνο γιά τήν καινούργια χρονιά, ἀλλά γιά τήν κάθε χρονιά. Νά συνεργαστοῦμε μέ τό Θε­ό, ὥστε ὅλα νά γίνουν καλά καί ἅγια, εὐλογημένα καί ὠφέλιμα.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος