Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολή Ν. Δούκα πρός Γ. Γεννάδιον
Συγγραφέας: Δούκας Νεόφυτος
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Ἀπομόνωση
Πηγή/Έκδοση:Βασική Βιβλιοθήκη Ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος Τόμος 43
Χρ.Έκδοσης:1827
Ἐπιστολή Ν. Δούκα πρός Γ. Γεννάδιον
Δούκας Νεόφυτος


Οἱ ἀντίλαλοι σβήνουν

(Οἱ γέροι, ὅσοι ἐπέζησαν, αἰσθάνονται κάπως παραμελημένοι: ὀλίγα ἀπὸ τὰ προεπαναστατικὰ πρόσωπα θὰ κληθοῦν νὰ παίξουν οὐσιώδεις ρόλους στὰ μετεπαναστατικὰ χρόνια. Στὸ μεταξὺ ὁ Καποδίστριας θὰ προσπαθήσει νὰ στήσει τὴν καινούρια πολιτεία σύμφωνα μὲ τὰ αὐστηρὰ ἰδανικά του.)

Νεόφυτος Δούκας (Βουκουρέστι)
Γεώργιος Γεννάδιος (Σύρος)

10 Σεπτεμβρίου 1827

Τὴν σὴν κορυφὴν ἡδέως ἀσπάζομαι.

Τὸ φίλον μοι γράμμα σου περιχαρῶς μὲν ἐκομισάμην, οὐκ ἀπαθῶς δέ, οὐδὲ ἀναλγήτως ἀνέγνων τὴν σὴν κακουχίαν οἷον αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶν ἐν αὐτῷ, τοιοῦτον˙ ἀλλὰ δὲν ἐπίστευον τοιαύτην ὑπερβολήν˙ πλὴν γίνετε ἄνδρες ἀγαθοὶ ἔτι μικρόν, καὶ ἡ στενοχωρία, ὅσον μεγάλη τοσοῦτον ἡ συνείδησις μετὰ ταῦτα θέλει σᾶς αὐξάνει τὴν καύχησιν˙ τοιοῦτον ἡ ἀρετή, ἐναγώνιος μὲν πρὸς τὸ παρὸν ἀλλ' εὐφραίνει τὸν κατορθώσαντα διὰ πάντα. Φυλάξατε ὅμως τὸ οὐσιωδέστατον, τὴν ὑγείαν, μεθ' ἣς πάντα ὑποφερτά, ἐλπίζω δὲ ἡ τοῦ Καποδίστρια ἔλευσις τὰ πράγματα.

Ὁ Κοριτζᾶς ἀκούω ὅτι περιτρέχει εἰς τοὺς φίλους νὰ σᾶς κάμῃ τὴν ζητηθεῖσαν ποσότητα. Ἐγὼ δέ, ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ συνάξω ἐκ τῶν ὀλίγων μου παιδαρίων ὀλίγον ἀργύριον, τὸ ἔδωκα εἰς ἄλλους εἰς παρομοίαν ἀνάγκην˙ μετὰ δὲ τρεῖς ἢ τέσσαρας μῆνας τράβα μοι 20 ἢ 30 δωδεκάρια σολτανικά. Ἐκ τῶν παλαιῶν μοι οὔτε 500 γρόσια δὲν ἔσυναξα, ὅθεν καὶ ἀπελπίσθην˙ ὅθεν τεχνολογῶ ἐξ ἀρχῆς παιδιὰ διὰ νὰ τεχνολογήσω ἐφόδιον εἰς τὸ μέλλον, καὶ νὰ ἀξιωθῶ νὰ ἀποθάνω ἐν ὑμῖν. Μὲ πειράζει καὶ τὸ μοχθηρὸν καὶ ἐν κακουχίᾳ γῆρας τοῦ Κωνσταντᾶ. Ἑβδομηκοντούτης ἤδη ὁ ἀνὴρ καὶ παρ' ἀξίαν στερούμενος. Πρὸ μηνὸς τῷ ἔγραψα• δὲν ἠξεύρω ἂν ἔλαβε• ὅτε μοὶ γράψῃς, γράφε μοι καὶ τὰ κατ' ἐκεῖνον. Ὁ δὲ Γαζῆς, ποῦ καὶ αὐτός; Ἐδῶ θρυλεῖται ὅτι διδάσκει εἰς Τῆνον. Ἔρρωσο.

Χθὲς ἀποθανὼν ὁ Μρουζαίου Κωστάντιος ἀφῆκεν ἐν κιβωτίοις, ὡς μέν τινες λέγουσι πολλά, ὡς δὲ τὸ πιθανώτερον, 20.000 φλωρίων ἐπὶ τοῖς 18.000 ἑτέροις τοῦ Δοσιθέου. Τοσοῦτον ἐβάρυναν τὸν τάφον ἀμφότεροι.
 
Bookmark and Share

Ἡ Θεία Λειτουργία

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἑπομένως ἡ θεία Λειτουργία, σὰν δημόσιο ἔργο, γίνεται γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ λαό. Γιατί δὲν λειτουργοῦν μόνοι τους οὔτε μυστικὰ οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάθε φορὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἱερεῖς του τελοῦν τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν λέμε λαὸς τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐννοοοῦμε χωριστά τοὺς λαϊκοὺς ἀπὸ τοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς λαϊκοὺς καὶ τοὺς κληρικοὺς· ὅλοι μαζὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ εἴμαστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.