Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐννόημα
! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, διότι ἔχει μόνο μία κεφαλή, ἕνα Πνεῦμα πού τήν συγκροτεῖ, μία πίστη, ἕνα βάπτισμα, μία ἀρχή καί ἕνα σκοπό.
 
! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία, διότι εἶναι ἅγιο σῶμα μέ θεία προέλευση, ἀφοῦ ἔχει κεφαλή τό Χριστό, ψυχή τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία, διότι ἀποτελεῖται ἀπό ἅγια μέλη, τούς Χριστιανούς, πού ἁγιάσθηκαν καί ἐδικαιώθηκαν μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό ἅγιο Βάπτισμα, ἔχει δέ σάν ἔργο «τόν καταρτισμόν τῶν ἁγίων», τήν «οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».
 
! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, διότι δέν ἔχει τοπικούς καί χρονικούς περιορισμούς, εἶναι διαδεδομένη μέσα σ’ ὅλο τόν κόσμο, σ’ ὅλο τό χῶρο καί σ’ ὅλο τό χρόνο, διδάσκει ὁμοιομόρφως τήν περί πίστεως ὀρθόδοξη διδασκαλία καί ἔχει τήν ἴδια λατρεία καί διοίκηση.
 
! Ἡ Ἐκκλησία λέγεται καί ἀποστολική, διότι ἱδρύθηκε ἀπό τόν Κύριο, πού εἶναι ὁ πρῶτος καί μέγιστος Ἀπόστολος, καί διότι οἰκοδομήθηκε «ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καί προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ»
 
Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;
Ἄνθιμος Ρούσσας (Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης)
 


Ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ὁμιλοῦν γιά τήν Ἐκκλησία. Φαίνεται ὅμως, πώς πολύ λίγοι γνωρίζουν, τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό, ἄς ποῦμε μέ λίγα λόγια, τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Στό ἱερό Σύμβολο τῆς πίστεως, δηλαδή «τό πιστεύω», ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική». Τί σημαίνουν, λοιπόν, αὐτά τά γνωρίσματα;

Πρῶτα- πρῶτα ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, διότι ἔχει μόνο μία κεφαλή, ἕνα Πνεῦμα πού τήν συγκροτεῖ, μία πίστη, ἕνα βάπτισμα, μία ἀρχή καί ἕνα σκοπό. Ἀφοῦ πράγματι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διότι «αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας» (Κολασ. α’ 18), καί ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ἕνας καί αἰώνιος, σημαίνει ὅτι καί ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία Του εἶναι μόνο μία, αἰώνια, καί ἀμετάβλητη «μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία, διότι εἶναι ἅγιο σῶμα μέ θεία προέλευση, ἀφοῦ ἔχει κεφαλή τό Χριστό, ψυχή τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία, διότι ἀποτελεῖται ἀπό ἅγια μέλη, τούς Χριστιανούς, πού ἁγιάσθηκαν καί ἐδικαιώθηκαν μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό ἅγιο Βάπτισμα, ἔχει δέ σάν ἔργο «τόν καταρτισμόν τῶν ἁγίων», τήν «οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ». Ἄν ἀνάμεσά της ὑπάρχουν καί μέλη ἁμαρτωλά χωρίς μετάνοια, δέν παραβλάπτουν τήν ἁγιότητά της, διότι αὐτά θά ἀποκοποῦν στήν τελική κρίση.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, διότι δέν ἔχει τοπικούς καί χρονικούς περιορισμούς, εἶναι διαδεδομένη μέσα σ’ ὅλο τόν κόσμο, σ’ ὅλο τό χῶρο καί σ’ ὅλο τό χρόνο, διδάσκει ὁμοιομόρφως τήν περί πίστεως ὀρθόδοξη διδασκαλία καί ἔχει τήν ἴδια λατρεία καί διοίκηση. Ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, διότι θέλει νά περιλάβη στούς κόλπους της ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους, νά ἑνώση καί νά ἀνακεφαλαιώση «τά πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τά ἐπί τοῖς οὐρανοῖς καί τά ἐπί τῆς γῆς». (Ἐφεσ. α’ 10).

Ἡ Ἐκκλησία λέγεται καί ἀποστολική, διότι ἱδρύθηκε ἀπό τόν Κύριο, πού εἶναι ὁ πρῶτος καί μέγιστος Ἀπόστολος, καί διότι οἰκοδομήθηκε «ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καί προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ» (Ἐφεσ. α’ 23). Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν ἀνάγει τήν ἀρχή της στούς Ἀποστόλους καί τηρεῖ ἀναλλοίωτη τήν διδασκαλία τους καί τίς λοιπές παραδόσεις καί διατάξεις. Ἔχει τήν ἴδια ὀργάνωση τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέ τούς ἐπισκόπους, «οὕς τό Πνεῦμα τό ἅγιον ἔθετο ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ» καί τούς πρεσβυτέρους καί τούς διακόνους «σύν ὅλῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ».

Ἀνακεφαλαιώνοντας, θά πρέπει νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πού ὑπῆρχε μέσα στήν προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας, πού ἀφοῦ τήν ἵδρυσε ὁ Χριστός Σωτήρ, τήν ὥρισε ὡς τό ὁρατό πνευματικό καθίδρυμα, μέσα στό ὁποῖο σώζονται οἱ πιστοί μέ τήν Θεία Χάρη, πού παρέχεται μέ τά ἱερά μυστήρια. Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός, καί μέλη της ὅλοι οἱ Χριστιανοί πού Τόν πιστεύουν καί Τόν λατρεύουν, καί οἱ κληρικοί καί οἱ λαϊκοί. Ἡ Ἐκκλησία, ἀκόμη πιό ἁπλά, εἶναι ὁ κλῆρος καί ὁ πιστός λαός ἑνωμένοι σέ ἕνα Σῶμα μέ κεφαλή τό Χριστό. Αὐτοί πού εἶναι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ἀλλά καί πάλι ὅλοι μαζί ἕνα μαζί μέ τό Χριστό.


 
Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.