Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐννόημα
! Ὅπως, ἐὰν ἐνυμφεύετο καὶ ἔπαιρνε ὡς ἄνδρα ἕναν ἐπίγειον βασιλέα ἢ ἕνα μεγάλο ἄρχοντα, δὲν θὰ ἐλυπῆσο, ἀλλὰ θὰ ἐχαίρεσο, ἀκόμη περισσότερον πρέπει νὰ χαίρεσαι τώρα ποὺ ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε νὰ νυμφευθῆ τὸν οὐράνιον Νυμφίον Χριστόν, καὶ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτόν σου ὡς τὴν εὐτυχεστέραν μητέρα τοῦ κόσμου, διότι ἠξιώθης καὶ ἐλόγου σου νὰ γεννήσεις τοιαύτην θυγατέρα….
 
Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου
Ζερβᾶκος Φιλόθεος (Ἀρχιμανδρίτης (+))


Ἐπιστολὴ π. Φιλοθέου Ζερβάκου πρὸς μητέρα ποὺ ἐλυπήθη διότι ἡ κόρη της ἀκολούθησε τὴ μοναχικὴ ζωὴ


Ἐὰν ἡ Ἑλένη ἔπαιρνε κακὸ δρόμο, τότε ἔπρεπε νὰ λυπηθῆτε τόσο πολύ, ἀλλὰ ἡ Ἑλένη ἀκολούθησε τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἄκουσε τὴν φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ λέγει: ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα περισσότερον ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἄξιος νὰ μὲ ἀκολουθήση. Σᾶς ἀγαποῦσε, σᾶς ἀγαπᾶ καὶ θὰ σᾶς ἀγαπᾶ ἕως τέλους τῆς ζωῆς της, ἀλλὰ καὶ ἀπό σᾶς καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους ἀγάπησε περισσότερο τὸν Χριστὸν καὶ ἐπροτίμησεν, ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄνθρωπον γήινον, μάταιον, νὰ νυμφευθῆ τὸν οὐράνιον καὶ ἀθάνατον Νυμφίον Χριστόν. Δὲν ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ λυπηθῆτε τόσο πολύ, ἐπειδὴ ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε νὰ γίνη νύμφη τοῦ οὐρανίου Βασιλέως Χριστοῦ.

 


Ὅπως, ἐὰν ἐνυμφεύετο καὶ ἔπαιρνε ὡς ἄνδρα ἕναν ἐπίγειον βασιλέα ἢ ἕνα μεγάλο ἄρχοντα, δὲν θὰ ἐλυπῆσο, ἀλλὰ θὰ ἐχαίρεσο, ἀκόμη περισσότερον πρέπει νὰ χαίρεσαι τώρα ποὺ ἡ κόρη σας ἐπροτίμησε νὰ νυμφευθῆ τὸν οὐράνιον Νυμφίον Χριστόν, καὶ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτόν σου ὡς τὴν εὐτυχεστέραν μητέρα τοῦ κόσμου, διότι ἠξιώθης καὶ ἐλόγου σου νὰ γεννήσεις τοιαύτην θυγατέρα….

Σᾶς παρακαλῶ νὰ τὴν συγχωρέσετε μὲ τὴν καρδιά σας καὶ νὰ τὴν εὐχηθῆτε νὰ φανῆ ἀντάξια δούλη καὶ νύμφη τοῦ οὐρανίου Νυμφίου Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…

Συναισθάνομαι τὸν πόνο καὶ τὴν θλίψιν τῆς καρδιᾶς σας ποὺ ἐλάβετε διὰ τὴν Ἑλένην καὶ συνθλίβεται καὶ ἡ ἰδική μου καρδία, δι’ αὐτὸ καὶ πάλιν σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ λυπῆσαι, ἀλλὰ νὰ δοξάσετε τὸν Θεὸ ποὺ τὴν ἐφώτισε καὶ ἀκολούθησε τὸν Χριστὸν καὶ ἐξέλεξε τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἡ ὁποία δὲν θὰ ἀφαιρεθῆ ἀπὸ αὐτήν. Νὰ τὴν συγχωρέσετε καὶ νὰ τὴν εὐχηθεῖτε νὰ τὴν ἀξιώση ὁ Θεὸς νὰ γίνει ἁγία καὶ ἐλόγου σας θὰ γίνετε μητέρα ἁγίας…

Ἐὰν ἡ Ἑλένη σᾶς ἄφησε, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία δὲν σᾶς ἄφησαν· θὰ εἶναι πάντα μαζί σας. Μὴν ἀπελπίζεσθε ἀλλ’ ἔχετε θάρρος, ἐλπίδα καὶ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Παναγίαν.

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχῶν ἐγκαρδίων

ὁ πνευματικὸς πατὴρ

Φιλόθεος Ἀρχιμανδρίτης


 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     
Σας προτείνουμε επίσης

Τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 

Τὸ βάπτισμα εἶναι κορυφαῖο μυστήριο, διότι ἀποτελεῖ τὴ θύρα ποὺ εἰσάγει στὸ κράτος τῆς χάριτος καὶ δι’ αὐτοῦ γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἐπίσημα μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἐνσωματούμενος στὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχει τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς του καὶ στὰ ὑπόλοιπα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι μυστήριο ποὺ δὲν ἐπαναλαμβάνεται, διότι ἡ πνευματικὴ γέννηση ποὺ χορηγεῖ μία μόνο φορὰ γίνεται, ὅπως μία φορὰ συντελεῖται καὶ ἡ φυσικὴ γέννηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀναβαπτισμὸς γίνεται μονάχα στὶς περιπτώσεις αἱρετικῶν ποὺ προσέρχονται στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι τὸ βάπτισμα ποὺ ἔλαβαν στὴν αἵρεση θεωρεῖται ὡς μὴ ὑπάρχον.