Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος
Συγγραφέας: Ἄγνωστος συγγραφεύς
Κατηγορία: Ἅγιοι-Ἁγιαζόμενοι
Θέμα: Ἅγιοι, Ἔρωτας, Ἐπίσκοπος, Μάρτυρας, Ἀγάπη πρός Θεόν, Μαρτύριο
Πηγή/Έκδοση:Ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο
Χρ.Έκδοσης:
Ἐννόημα
! Ἡ ἐθνικότητά του εἶναι ἀσαφής. Γεννήθηκε στὴ Συρία περίπου τὸ 50. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ὁ Ἰγνάτιος ἦταν τὸ παιδὶ τὸ ὁποῖον ἔστησε ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν Του ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς λέγοντας: «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».
 
! Ἐπειδὴ οἱ ἐπιστολές του ἀπὸ μόνες τους κατεδαφίζουν συνθέμελα ὅλες τὶς Προτεσταντικὲς αἱρέσεις, (μιὰ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀρνοῦνται τὸν Ἐπισκοπικὸ θεσμό), οἱ Προτεστάντες, ἔσπευσαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἀξιοπιστία τους.
 
! Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ρώμης σκόπευαν νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο, ἀλλὰ ὁ Ἰγνάτιος, μὲ φλογερὴ δίψα πρὸς τὸ μαρτύριο, ἔγραψε σ' αὐτοὺς νὰ ἀφήσουν νὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ μαρτύρησε στὸ ἀμφιθέατρο, γενόμενος βορὰ τῶν λιονταριῶν, τὴν 20ή Δεκεμβρίου τοῦ 107.
 
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος
Ἄγνωστος συγγραφεύς
 


Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς Συρίας σήμερα. Ἡ ἐθνικότητά του εἶναι ἀσαφής. Γεννήθηκε στὴ Συρία περίπου τὸ 50. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ὁ Ἰγνάτιος ἦταν τὸ παιδὶ τὸ ὁποῖον ἔστησε ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν Του ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς λέγοντας: «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Σύμφωνα μὲ μεταγενέστερες πηγὲς ὁ Ἰγνάτιος διετέλεσε, μαζὶ μὲ τὸν φίλο του Πολύκαρπο Σμύρνης, μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τὸ περιβάλλον ποὺ γεννήθηκε καὶ μορφώθηκε ἦταν Ἑλληνικό, ὅπως μαρτυρεῖ τὸ ἀναπτυγμένο γλωσσικὸ αἰσθητήριο τῶν ἐπιστολῶν του. Ἀργότερα ἔγινε ὁ δεύτερος κατὰ σειρὰ ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, διάδοχος τοῦ Εὐοδίου. Ἡ ἐπισκοπεία του ἄρχισε μεταξὺ 68-70 μ.Χ. καὶ στάθηκε φρουρὸς τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του.

Ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο διασώζονται 7 γνήσιες συνοπτικὲς ἐπιστολές. Σὲ αὐτὲς προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ ὑμνοῦν μὲ ὁμόνοια καὶ ἀγάπη τὸν Κύριο. Ἡ σημασία τους εἶναι μεγάλη, κυρίως ἐπειδὴ μέσῳ αὐτῶν ἔχουμε τὴν πρώτη καὶ ἀρχαιότερη σαφῆ μαρτυρία γιὰ τοὺς 3 διακεκριμένους ἱερατικοὺς βαθμοὺς τῆς Ἱερωσύνης. Ἐπειδὴ οἱ ἐπιστολές του ἀπὸ μόνες τους κατεδαφίζουν συνθέμελα ὅλες τὶς Προτεσταντικὲς αἱρέσεις, (μιὰ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀρνοῦνται τὸν Ἐπισκοπικὸ θεσμό), οἱ Προτεστάντες, ἔσπευσαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἀξιοπιστία τους.

Κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Τραϊανοῦ (98-117 μ.Χ.), ἐνῶ ὁ βασιλιὰς περνοῦσε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, θαρραλέα ὁ Ἰγνάτιος παρουσιάστηκε μπροστά του καὶ ὑπεράσπισε τὰ δίκαια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστης. Τότε ὁ Τραϊανὸς διέταξε τὴ σύλληψή του καὶ τὴ μεταφορὰ μὲ στρατιωτικὴ συνοδεία ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴ Ρώμη. Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ρώμης σκόπευαν νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο, ἀλλὰ ὁ Ἰγνάτιος, μὲ φλογερὴ δίψα πρὸς τὸ μαρτύριο, ἔγραψε σ' αὐτοὺς νὰ ἀφήσουν νὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ μαρτύρησε στὸ ἀμφιθέατρο, γενόμενος βορὰ τῶν λιονταριῶν, τὴν 20ή Δεκεμβρίου τοῦ 107. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ τὴ μνήμη του σὲ αὐτὴ τὴν ἡμερομηνία, ἐνῶ ἡ Λατινικὴ τὴν 1η Φεβρουαρίου.

Διασώθηκαν μόνο τὰ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ὀστᾶ του, ποὺ μεταφέρθηκαν καὶ τάφηκαν μὲ τιμὲς στὴν Ἀντιόχεια. Τὸ 540 μετακομίσθηκαν στὴ Ρώμη καὶ ἐναποτέθηκαν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος. Ἔτσι, ὁ Ἰγνάτιος ἔμεινε μέχρι τέλους πιστὸς στὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ "ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει", διότι αὐτὸς ἔγινε ναὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἑπομένως φέρει μέσα του τὸ Θεό. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἰγνάτιος ἐπονομάσθηκε Θεοφόρος. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή


Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.