Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κατὰ δυσλεξίας
Συγγραφέας: Κασσίμη Ἀλεξάνδρα
Κατηγορία:Γλωσσικά Θέματα
Θέμα:
Πηγή/Έκδοση:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Χρ.Έκδοσης:2004
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κατὰ δυσλεξίας
Κασσίμη Ἀλεξάνδρα
 
Ἡ ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, ἐκτὸς ἀπὸ μέσο διατήρησης τῆς γλωσσικῆς παράδοσης, ἀποτελεῖ ὅπλο κατὰ τῆς δυσλεξίας καὶ ἄλλων μαθησιακῶν δυσκολιῶν, φαινόμενα ποὺ κάνουν ἔντονα τὴν ἐμφάνισή τους τὰ τελευταῖα χρόνια, σύμφωνα μὲ τὰ συμπεράσματα τριετοῦς ἔρευνας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας. Τὰ παιδιὰ ποὺ διδάσκονται μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀποκτοῦν σημαντικὸ πλεονέκτημα, ἔναντι αὐτῶν ποὺ δὲν παρακολουθοῦν, στὴν ἀντιγραφὴ σχημάτων, διάκριση γραφημάτων, μνήμη σχημάτων καὶ εἰκόνων καθὼς καὶ στὴ δοκιμασία συναρμολόγησης ἀντικειμένων, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας.
 
 
«Μαθαίναμε περισσότερα γράμματα ὅταν πηγαίναμε ἐμεῖς σχολεῖο» λέει στὴν «K» ὁ 67χρονος Γιῶργος Καραντινός, συνταξιοῦχος μαθηματικός, ὁ ὁποῖος ἐξομολογεῖται ὅτι «μέχρι σήμερα ἐξακολουθῶ νὰ χρησιμοποιῶ ὅλους τούς τόνους καὶ τὰ πνεύματα σὲ ὅλα μου τὰ χειρόγραφα». Παράλληλα παραδέχτηκε ὅτι «ὅταν τὰ παιδιά μου ἔπρεπε νὰ μάθουν τὴ χρήση τόνων καὶ πνευμάτων στὴ γλώσσα, δυσκολεύτηκαν ἀρκετά, ἐνῶ ἐμένα μοῦ φαινόταν περίεργη ἡ ὑπερπροσπάθεια ποὺ κατέβαλλαν γιὰ νὰ μάθουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά».

Οἱ σημερινοὶ μαθητὲς ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα στὴν πρώτη τάξη τοῦ γυμνασίου ὅπου κάνουν καὶ τὴν πρώτη τους γνωριμία μὲ τὴν... ψιλή, τὴ δασεία καὶ τὴν περισπωμένη. «Θὰ ξέραμε καλύτερα τὴν ἀρχαία γλώσσα ἂν τὴν μαθαίναμε ἀπὸ μικρότερη ἡλικία, ἐνῶ θὰ ἀποκτούσαμε καλύτερη αἴσθηση τῆς σύγχρονης γλώσσας καὶ τῆς ὀρθογραφίας» ἐκτιμᾶ ὁ 17χρονος Γιῶργος Δημητρίου, μαθητὴς B Λυκείου, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ σπουδάσει Φυσική.

Καὶ ὁ δυὸ κάνουν λόγο γιὰ τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία μαθαίνει ἕνα ἄτομο τὸ πολυτονικὸ σύστημα σὲ νεαρὴ ἡλικία, ἐνῶ ἡ ἔρευνα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου προσθέτει ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο. 

Ἡ ἐκμάθηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ εὑρήματα τῆς μελέτης, συμβάλλει στὴ βελτίωση τῆς ψυχοεκπαιδευτικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ σὲ καίριους τομεῖς, ὅπως εἶναι οἱ ἀντιληπτικὲς καὶ ὀπτικὲς ἱκανότητες, λειτουργίες ποὺ συνδέονται ἄμεσα μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς δυσλεξίας.

Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε σὲ 50 (ἀγόρια καὶ κορίτσια) παιδιὰ ἡλικίας 6 ἕως 9 ἐτῶν, τὰ ὁποία φοιτοῦσαν σὲ δημόσια σχολεῖα τῆς Ἀττικῆς καὶ ἀνῆκαν σὲ οἰκογένειες μὲ κοινὸ μορφωτικὸ καὶ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ παρακολουθοῦσαν παρόμοιες ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες. Οἱ δυὸ ὁμάδες ἦταν ἀπόλυτα «συμβατές» μεταξύ τους, μὲ μοναδικὴ διαφορὰ ὅτι ἡ μία παρακολουθοῦσε δυὸ ὧρες ἐβδομαδιαίως μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Τὰ παιδιὰ ἀξιολογήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσή του, καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦταν τὰ προαναφερόμενα.
 
 
Ἀξίζει, τέλος, νὰ σημειωθεῖ ὅτι μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος, ποὺ δὲν συνοδεύτηκε ἀπὸ καμία ἀπολύτως ἐπιστημονικὴ μελέτη, καταγράφηκε μεγάλη αὔξηση κρουσμάτων μαθησιακῶν διαταραχῶν.
 
 
Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.