Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ἐπιστολἠ Κοραῆ πρός Κανάρη
Συγγραφέας: Κοραῆς Ἀδαμάντιος
Κατηγορία:Ἐπιστολογραφία
Θέμα: Ἐλλάδα, Δάσκαλος, Παιδεία, Διδάσκαλοι, Παιδί
Πηγή/Έκδοση:Βασική Βιβλιοθήκη Ἐκδ. Ἰ. Ζαχαρόπουλος τόμος 43
Χρ.Έκδοσης:1827
Ἐπιστολἠ Κοραῆ πρός Κανάρη
Κοραῆς Ἀδαμάντιος


ΚΟΡΑΗΣ (ΠΑΡΙΣΙ)

Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ

10 Σεπτεμβρίου 1827

Ὑπέρμαχε τῆς πατρίδος Γενναῖε Κανάρη,

Ἀπὸ τὴν φήμην ἤξευρα ὅτι εἶσαι ἀνδρεῖος. Ἀπὸ τὴν ἐπιστολήν σου μανθάνω τώρα μὲ μεγάλην εὐχαρίστησιν ὅτι εἶσαι καὶ φρόνιμος• ἐπειδὴ ἐκατάλαβες τὴν ἀνάγκην νὰ γνωρίζῃ ὁ ἀγαπητός σου υἱὸς τῶν προγόνων μας τὴν γλῶσσαν. Αὐτή, φίλε, ἦτο πάντοτε χρήσιμος εἰς τοὺς νέους• ἀλλὰ σήμερον ἔγινε τόσον ἀναγκαία, ὥστε ἂν μ' ἐρωτοῦσαν ὅσοι ἔστειλαν καὶ στέλλουν τὰ νεαρά των τέκνα εἰς τὴν φωτισμένην Εὐρώπην, ἤθελα τοὺς παρακαλέσειν νὰ μὴ τὰ πέμπωσι πρὶν αὐτοῦ μάθωσι τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Αὐτοῦ πρῶτα πρέπει νὰ διδάσκωνται ἀπὸ διδασκάλους Ἕλληνας ὅσα ἐξεύρουν οἱ διδάσκαλοί μας, ἔπειτα νὰ στέλλωνται εἰς τοὺς ξένους, ἂν ἐπιθυμοῦν ν' ἀποκτήσωσι καὶ τὰς ἐπιστήμας τῶν ξένων.

Ἐκατάλαβε καὶ ἡ ἐδῶ φιλάνθρωπος ἑταιρία τὴν ἀνάγκην ταύτην καὶ ἐφρόντισε νὰ διορίσῃ διδάσκαλον τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τὰ νεαρά μας μειράκια. Εἴθε εὐτυχήσουν νὰ μάθωσιν, ὅ,τι ἐσύμφερε νὰ γνωρίζωσι πρὶν σταλθῶσιν ἐδῶ!

Μένε λοιπὸν ἥσυχος, γενναῖε φίλε, κατὰ τὸ παρόν, καὶ μὴν ἀμελῇς νὰ γράφῃς πρὸς τὸν ἀγαπητὸν υἱόν σου ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν συμβουλάς, συνωδευμένας μὲ τὰς πατρικάς σου εὐχάς. Δὲν λείπω οὐδ' ἐγὼ νὰ τὸν συμβουλεύω, ὁσάκις ἔρχεται εἰς τὴν κατοικίαν μου. Καὶ περὶ τῶν ἄλλων τὸν λέγω ὅσα κρίνω ἁρμόζοντα εἰς τὴν ἡλικίαν του• ὅταν δ' ἔλθω εἰς τὸ περὶ ἀγάπης τῆς πατρίδος κεφάλαιον, τὸν δείχνω τὴν εἰκόνα σου, καὶ τὸν δίδω νὰ καταλάβῃ ὅτι τὴν ὁποίαν ἀπολαύει περιποίησιν καὶ ἀγάπην ἀπὸ τοὺς ξένους, τὴν χρεωστεῖ εἰς σὲ τὸν πατέρα του, καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ μὴ παύσῃ ποτὲ νὰ σὲ σέβεται καὶ νὰ σ' ἀγαπᾷ. Ἀγαποῦν καὶ περιποιοῦνται τὸν υἱὸν οἱ ξένοι διὰ τὴν ὁποίαν ἔδειξεν ὁ πατὴρ Κανάρης ἀγάπην τῆς πατρίδος, ἑνωμένην μὲ τὴν μετριοφροσύνην καὶ μὲ τὴν ἀποχὴν ἀπὸ πᾶσαν πλεονεξίαν.

Σ' εὔχομαι ἐξ ὅλης ψυχῆς, φίλτατε πολῖτα, νὰ διαμείνῃς μέχρι τέλους ὁποῖος ἕως τώρα, πάντοτε γενναῖος, πάντοτε φίλος τῆς ἐλευθερίας καὶ ἐχθρὸς ἄσπονδος τῆς τυραννίας.

 


Bookmark and Share

Πρὸς τὴ χήρα ποὺ θλίβεται καὶ ἀνησυχεῖ

Κουράγιο. Μὴν φοβᾶσαι. Πὲς στὸν ἑαυτό σου: «ὁ ἄνδρας μου ἀνῆκε πρῶτα στὸν Θεὸ καὶ ἔπειτα σ' ἐμένα καὶ τὰ παιδιά μου, πρῶτα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα δικός μου. Ἐὰν ὁ ἔμπειρος κηπουρὸς τραβήξει μία δέσμη ἀπὸ τὰ ἄνθη, νὰ ξέρεις, ὅτι χρειαζόταν νὰ πράξει ἔτσι. Ἐκεῖνος ξέρει τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἔκανε. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι καὶ αὐτός: γιὰ νὰ ἐξελίσσονται τὰ γύρω ἄνθη. Κι ἐσὺ μὲ τὰ παιδιά σου ἀπὸ τώρα θὰ ἐξελίσσεσαι πνευματικὰ καλύτερα.