Παλαιά Διαθήκη Καινή Διαθήκη
ΓΕΝΕΣΙΣ
ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ
ΚΡΙΤΑΙ
ΡΟΥΘ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ B΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄
ΕΣΔΡΑΣ Α΄
ΕΣΔΡΑΣ Β΄
ΝΕΕΜΙΑΣ
ΤΩΒΙΤ
ΙΟΥΔΙΘ
ΕΣΘΗΡ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄
ΨΑΛΜΟΙ
ΙΩΒ
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
ΩΣΗΕ
ΑΜΩΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ
ΙΩΗΛ
ΟΒΔΙΟΥ
ΙΩΝΑΣ
ΝΑΟΥΜ
ΑΒΒΑΚΟΥΜ
ΣΟΦΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΑΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΡΟΥΧ
ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ
Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Γ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τίτλος:Ὁ Ἀναστάσιμος Κανόνας τοῦ Πάσχα
Συγγραφέας:
Κατηγορία:Λειτουργικά Κείμενα
Θέμα: Ἐκκλησία, Ἀνάσταση, Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, Λατρεία
Πηγή/Έκδοση:Περιοδικό Σύνδεσμος, τεῦχος 458
Χρ.Έκδοσης:2011
Ἐννόημα
! Ποιητής τοῦ κανόνα αὐτοῦ εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ποὺ ἔζησε ἀπό τό 660 ὡς τό 750 μ.Χ. καί μόνασε στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Σάββα, κοντά στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ ἐμπνευσμένος ὑμνογράφος καί πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν κανόνα του αὐτό ἐπιδιώκει νά μᾶς μεταδώσει μέ ἄφταστο λυρισμό τή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
 
! Ὁ Κανόνας ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ «Ὠδές», χωρίς νά σχηματίζουν ἀκροστιχίδα τά ἀρχικά γράμματα τῶν εἱρμῶν καί τῶν τροπαρίων.
 
! Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τό θαυμασιότατο αὐτό ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμάσκηνου κι ὅλο τό λατρευτικό της πλοῦτο, μᾶς βοηθεῖ νά αἰσθανόμαστε καθ' ὅλη τήν ἀναστάσιμη περίοδο — οὐράνια βιώματα καί νά συνειδητοποιοῦμε οὐσιαστικά τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 
Ὁ Ἀναστάσιμος Κανόνας τοῦ ΠάσχαὉ ὡραιότατος ἀναστάσιμος Κανόνας τοῦ Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί...», συγκινεῖ βαθύτατα, ὅσους γνωρίζουν πὼς ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου δέν τελειώνει μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ ἀναστάσιμου ἱ. Εὐαγγελίου στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ. Συνεχίζει νά συγκινεῖ, νά θέλγει καί νά ἱκανοποιεῖ βαθύτατα, ὅσους δέν τρέπονται σέ ... ἄτακτη φυγή μέ τό ἄκουσμα τοῦ "Χριστός Ἀνέστη"».
 

Ποιητής τοῦ κανόνα αὐτοῦ εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ποὺ ἔζησε ἀπό τό 660 ὡς τό 750 μ.Χ. καί μόνασε στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Σάββα, κοντά στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ ἐμπνευσμένος ὑμνογράφος καί πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν κανόνα του αὐτό ἐπιδιώκει νά μᾶς μεταδώσει μέ ἄφταστο λυρισμό τή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὁ Κανόνας ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ «Ὠδές», χωρίς νά σχηματίζουν ἀκροστιχίδα τά ἀρχικά γράμματα τῶν εἱρμῶν καί τῶν τροπαρίων.

Περιληπτικά θά λέγαμε πὼς στόν εἱρμό τῆς Α' Ὠδῆς «Ἀναστάσεως ἡμέρα» βρίσκουμε στοιχεῖα ἀπό σχετικό ὕμνο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ὁ ἀναστημένος Χριστός μᾶς ὁδήγησε ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρτίας, στήν ἀληθινή ζωή καί μᾶς μετέφερε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.

Στήν Β' Ὠδή. ποὺ σημειώνεται ὡς Γ', καλούμαστε νά πιοῦμε ἀπό τό «καινόν ὕδωρ», ποὺ ἀνάβλυσε ἀπό τόν Πανάγιο τάφο τοῦ Κυρίου, καθώς ἀνάβλυσε ἄλλοτε ἀπό τό βράχο Χωρήβ ὑστέρα ἀπό τήν προσευχή τοῦ Μωϋσῆ. Ὁ ἱ. ὑμνογράφος, λουσμένος ὁ ἴδιος ἀπό τό ἄρρητο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς προτρέπει νά ζήσουμε κι ἐμεῖς μέσα στήν ἀναστάσιμη φωτοχυσία.

Στή Δ' Ὠδή, ὁ ἱ. ὑμνογράφος προσκαλεῖ τούς Προφῆτες νά συνεορτάσουν μαζί μέ τήν Ἐκκλησία τήν ἔνδοξη ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Στήν Ε' Ὠδή, μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε τήν Ἀνάσταση, γιά νά προϋπαντήσουμε τό Δεσπότη Χριστό ὡς «Πᾶσι ζωήν ἀνατέλλοντα».

Μέ τήν ΣΤ' Ὠδή, μᾶς μεταδίδει τή δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν τριήμερη ταφή τοῦ Κυρίου, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ Θεότητα - χωρίς νά ἀποχωριστεῖ ἀπό τό τίμιο Σῶμα - κατῆλθεν ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, γιά νά συντρίψει τούς αἰωνίους μοχλούς καί ν' ἀναστήσει, τό κατ' εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶχε ἀλλοιωθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία.

Στή Ζ' Ὠδή, συμπλέκει τήν Παλαιά μέ τήν Καινή Διαθήκη γιά τό Πάσχα.

Μέ τήν Η' Ὠδή, μᾶς καλεῖ νά συμμετάσχουμε στό Ἅγιο Πάσχα κυρίως μέ τήν συμμετοχή μας στό μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Τέλος, μέ τήν Θ' Ὠδή, καλεῖ τή νέα Ἱερουσαλήμ - τήν Ἐκκλησία - νά συνεορτάσει μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο τή Θεία ἔγερση.

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τό θαυμασιότατο αὐτό ἀναστάσιμο Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμάσκηνου κι ὅλο τό λατρευτικό της πλοῦτο, μᾶς βοηθεῖ νά αἰσθανόμαστε καθ' ὅλη τήν ἀναστάσιμη περίοδο — οὐράνια βιώματα καί νά συνειδητοποιοῦμε οὐσιαστικά τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Bookmark and Share
Συναφείς παραπομπές από την Αγία Γραφή
     

Ἡ Θεία Λειτουργία

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἑπομένως ἡ θεία Λειτουργία, σὰν δημόσιο ἔργο, γίνεται γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ λαό. Γιατί δὲν λειτουργοῦν μόνοι τους οὔτε μυστικὰ οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κάθε φορὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἱερεῖς του τελοῦν τὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν λέμε λαὸς τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐννοοοῦμε χωριστά τοὺς λαϊκοὺς ἀπὸ τοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς λαϊκοὺς καὶ τοὺς κληρικοὺς· ὅλοι μαζὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ εἴμαστε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.